Giám sát việc học hành và các mối quan hệ của con cái